Svetovalna služba

Šolska svetovalna služba, Polje 41, Izola

Telefonska številka:  05 66 38 286

ponedeljek – petek 08.00 – 11.30

Šolsko svetovalno delo opravlja dr. Snežana Lešnik, univ. dipl. ped.

Njeno delo obsega:

– načrtovanje, spremljanje in evalvacija dela šole in šolskega svetovalnega dela,
– razvojno analitične naloge,
– svetovalno delo z dijaki,
– svetovalno delo z učitelji,
– svetovalno delo s starši,
– sodelovanje z zunanjimi institucijami,
– ostalo delo.

Načrtovanje, spremljanje in evalvacija dela šole in šolskega svetovalnega dela

– predlogi akcij za izboljšanje kakovosti dela na šoli na osnovi analize stanja
– predlogi za oblikovanje oddelkov (vpisna problematika, osip, prešolanje, preusmeritev),
– sodelovanje pri pripravi informativnih in predinformativnih dni,
– posvetovalno delo z vodstvom šole.

Razvojno analitične naloge

– analiza potreb po svetovalni pomoči,
– analiza učne uspešnosti in napredovanja dijakov
– analiza s področja psihosocialne problematike.
– svetovalno delo z dijaki
– vpis in sprejem novincev,
– spremljanje in svetovanje novincem, ponavljalcem, preusmerjenim,
– skupinske oblike dela z dijaki za izboljšanja kvalitete dela,
– svetovanje za osebni in socialni razvoj v primerih osebnih ali situacijskih težav,
– poklicna orientacija (skupine in individualni razgovori za dijake),
– identifikacija in pomoč pri reševanju morebitnih socialno-ekonomskih stisk dijakov,
– koordinacija dela z zunajšolskimi ustanovami.

Svetovalno delo z učitelji

– preučevanje potreb po strokovnem izpopolnjevanju in aktivna udeležba v internem       strokovnem izpopolnjevanju,
– sodelovanje na sejah učiteljskega zbora in ocenjevalnih konferencah,
– svetovanje in posvetovanje z učitelji o izvajanju pouka ali vodenju odddelčne skupnosti,
– svetovalno delo s starši,
– govorilne ure za starše,
– individualno svetovanje staršem.

Sodelovanje z zunanjimi institucijami

– osnovne šole (obojestransko informiranje preko ŠSS),
– Urad za delo (analiza šolskega uspeha naših dijakov, izpolnjevanje anket o študijskih namerah, izbira dijakov za Zoisove štipendiste),
– Zdravstveni domovi (konsultacije s šolskimi zdravniki, klinično psihologinjo),
– Center za razvoj Univerze oziroma vpisno-prijavna služba Univerze (informiranje o vpisu na fakultete, pošiljanje prijav),
– študijska skupina svetovalnih delavcev srednjih šol,
– Zavod za zaposlovanje,
– Centri za socialno delo,
– policija,
– posamezne fakultete.

Ostalo delo

– vodenje ustrezne dokumentacije,
– udeležba na seminarjih,
– individualni študij.

POMEMBNE POVEZAVE

1. VPIS V PRVI LETNIK (DODIPLOMSKI  – VISOKOSTROKOVNI PROGRAMI, UNIVERZITETNI PROGRAMI, ENOVITI MAGISTRSKI PROGRAMI)POZOR – VSE POTEKA ELEKTRONSKO):

V skladu z Rokovnikom prijavno-sprejemnega postopka v študijskem letu 2024/2025 ( https://portal.evs.gov.si/documents/10157/8902baad-fe7b-44ef-a329-d87ece2f90da)  se je 20. 2. 2024, začel PRVI PRIJAVNI ROK (prijava za vpis v prvi letnik v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe za slovenske državljane in državljane držav Evropske unije na javnih visokošolskih zavodih in koncesioniranih študijskih programih). Zadnji rok za prijavo v prvem roku  je 20. marec 2024.

1. 1 RAZPIS (dodiplomski in enoviti magistrski študijski programi https://portal.evs.gov.si/razpisi-za-vpis-javni-koncesionirani

1. 2 NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE PRIJAVE: https://portal.evs.gov.si/navodila-za-i.-stopnjo

1. 3 VSTOP V PRIJAVO: https://portal.evs.gov.si/vstop-v-prijavo

Ko kandidat na spletnem portalu eVŠ elektronsko odda prijavo za vpis, mu bo na elektronski naslov, naveden v prijavi, poslan PDF dokument izpolnjene prijave za vpis.

2. VPIS V PRVI LETNIK VIŠJIH STROKOVNIH ŠOL (POZOR – PRIJAVA SE IZPOLNI ELEKTRONSKO, NATISNE, PODPIŠE TER SE SKENIRANO POŠLJE ALI PA PRIPOROČENO ODDA NA POŠTI)

Kandidati za vpis v višje strokovne šole se na razpis v 1. roku lahko prijavite od 20. februarja do 15. marca 2024 (glej obvestila – rokovnik –  https://vss-ce.com/vps/

2. 1 RAZPIS (višje šolski strokovni študijski programi): https://vss-ce.com/vps/

2. 2. NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE PRIJAVE : https://vss-ce.com/VPSPrijavnica/

2. 3. VSTOP V PRIJAVO: https://vss-ce.com/VPSPrijavnica/

Dostopnost